Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
KOMUNA E PRISHTINËS
Publikuar: 17.09.2014 - 08:56

Në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1 dhe 3, nenit 20, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, shpallë këtë

                                             K O N K U R S
                            PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

KABINETI I KRYETARIT

1. POZITA: Udhëheqës i personelit – një (1) ekzekutues
KOEFICIENTI : 9.5
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit drejtues
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Kryetari i Komunës
DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :

- Harton dhe publikon konkurset për plotësimin e vendeve të lira të punës;
- Cakton Komisionin intervistues për pranim të kandidatëve, të cilët kanë konkurruar në bazë të konkursit të shpallur;
- Bën emërimin e shërbyesve civilë në organin e punësimit;
- Përpilon formën e kontratës-akt emërimit dhe bën nënshkrimin e kontratave të punës-akt emërimeve;
- Inicon procedurën disiplinore ndaj shkelëseve të kodit të mirësjelljes;
- Kujdeset për të drejtat e të punësuarve në Shërbimin civil të Komunës, në pajtim me dispozitat që janë në fuqi, e që e rregullojnë marrëdhënien e punës;
- Kryen edhe detyra të tjera, të cilat i caktohen nga autoriteti i Kryetarit të Komunës;
- Për punën e tij i përgjigjet Kryetarit të Komunës.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51