Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
Zyra e Kryeministrit
Publikuar: 18.09.2014 - 10:21

Agjencia e Statistikave të Kosovës për realizimin e Regjistrimit të Bujqësisë në nëntor 2014, shpallë:
Agencija za Statistike Kosova za spovodenje Poljoprivrednog Popisa u novembar 2014, objavljuje:

                                                  K O N K U R S
                                   Për këtë pozitë / Za ovu poziciju:

                                                  REGJISTRUES
                                                    POPISIVAC

Angazhimi për Regjistrues do të zgjasë 30 ditë në periudhën: 26.10 deri 26. 11. 2014
Zaposlenje za Popisiva? ?e trajati 30 dana: 26.10.2014 do 26.11.2014
Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në zyre të Komisionit Komunal për Regjistrimin e Bujqësisë 2014
Zainteresovani kandidati treba da podnesu aplikaciju u Opštinskim Popisnim Komisijama za Popis Poljoprivrede 2014 god.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistës. Kandidatët do të njoftohen për datën dhe kohën e testimit dhe intervistave.
Odabrani kandidati ?e pro?i kroz pismeni test i intervju.Kandidati ?e biti obavešteni na vreme o održavanju testa i intervjua

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje