Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
Zyra e Kryeministrit
Publikuar: 18.09.2014 - 10:21

Agjencia e Statistikave të Kosovës për realizimin e Regjistrimit të Bujqësisë në nëntor 2014, shpallë:
Agencija za Statistike Kosova za spovodenje Poljoprivrednog Popisa u novembar 2014, objavljuje:

                                                  K O N K U R S
                                   Për këtë pozitë / Za ovu poziciju:

                                                  REGJISTRUES
                                                    POPISIVAC

Angazhimi për Regjistrues do të zgjasë 30 ditë në periudhën: 26.10 deri 26. 11. 2014
Zaposlenje za Popisiva? ?e trajati 30 dana: 26.10.2014 do 26.11.2014
Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në zyre të Komisionit Komunal për Regjistrimin e Bujqësisë 2014
Zainteresovani kandidati treba da podnesu aplikaciju u Opštinskim Popisnim Komisijama za Popis Poljoprivrede 2014 god.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistës. Kandidatët do të njoftohen për datën dhe kohën e testimit dhe intervistave.
Odabrani kandidati ?e pro?i kroz pismeni test i intervju.Kandidati ?e biti obavešteni na vreme o održavanju testa i intervjua

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51