Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
KOMUNA E PRISHTINËS
Publikuar: 25.09.2014 - 08:59

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ për Procedurën e zgjedhjes së personelit arsimor në shkollë Nr. 17/2009:

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT (DKA) SHPALL
                                     

                                                   KONKURS

PËR KËTO VENDE TË LIRA TË PUNËS:

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje