Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
Ministria e Integrimit Europian
Publikuar: 25.09.2014 - 09:02

Ministria e Integrimit Europian duke u bazuar ne Ligjin për Shërbimi Civil të Republikës se Kosovës L.Nr. 03/L-149 dhe Rregulloren nr 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës shpall konkurs :

Divizioni i Buxhetit dhe Financave

Zyrtar i lartë Financiar
Referenca e titullit të punës (MIE-DFSHP-012)
Koeficienti : 8
Vendi: Prishtinë

Qëllimi vendit të punës:

Te ndihmoi ne propozim buxhetin afatmesëm te Ministrisë, të bëjë propozimin për vitin e ri fiskal, të hartoj raporte të ndryshme financiare në të njëjtën kohe të monitoroj të gjitha çështjet administrative në lidhje me Divioni për Buxhet dhe Financa.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Bënë regjistrimin softuerik të transaksioneve buxhetore dhe autorizon shpenzimet;
• Përcjellë dhe barazon mjetet buxhetore në nivel të ministrisë, departamenteve dhe njësive më të vogla në kuadër të ministrisë;
• Përgatit pasqyrat financiare të Ministrisë;
• Merr pjesë në hartimin e të gjitha Projekt-Ligjeve, Projekt rregulloreve dhe dokumenteve tjera ligjore të cilat kërkojnë vlerësimin e ndikimit financiar;
• Bënë barazimin analitik të shpenzimeve buxhetore në emër të vijave të përcaktuara buxhetore;
• Përgatit librat analitik te cilat ia prezanton udhëheqësit te departamentit;
• Përgjigjet për përpikërinë e të dhënave në kategorinë e shpenzimeve;
• Jep këshilla, propozon zgjidhje të problemeve të paraqitura gjatë procesit të punës, që janë pjesë e detyrave dhe përgjegjësive që dalin nga puna;
• Përcjellë kontrollimin e emrit të përfituesit dhe llogarisë bankare në sistem, apo SWIFT kodit në rastin e pagesave ndërkombëtare në baze të dokumentacionit përcjellës;

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje