Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
TEB
Publikuar: 30.09.2014 - 08:57

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

 

Me datë 04.09.2014 Përmbaruesi Privat Fadil Hoxha, Prishtinë ka nxjerr
Konkluzionin P.nr. 152/2014 p?r shitjen e patundshmërisë së hipotekuar të debitorit
Osman Ademi nga Prishtina, e cila patundshmëri evidentohet sipas Certifikatës mbi
të Drejtat e Pronës së Paluajtshme nr. 1437-2013, me numër të ngastrës kadastrale
P-73414058-00006-25 ZK Graçanicë me sipërfaqe të përgjithshme prej 450m2.


Kjo patundshmëri është vlerësuar në shumë prej 55,000.00€


Me qëllim të shlyerjes së borxhit që Debitori, Sigma Sisteme Ndërtimi , ka ndaj
Kreditorit TEB Sh.A., patundshmëria e lartpërmendur do të shitet në Ankand Publik
në përputhje me dispozitat e Ligjit të Procedurës Përmbarimore.

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje