Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
TEB
Publikuar: 30.09.2014 - 08:57

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

 

Me datë 04.09.2014 Përmbaruesi Privat Fadil Hoxha, Prishtinë ka nxjerr
Konkluzionin P.nr. 152/2014 p?r shitjen e patundshmërisë së hipotekuar të debitorit
Osman Ademi nga Prishtina, e cila patundshmëri evidentohet sipas Certifikatës mbi
të Drejtat e Pronës së Paluajtshme nr. 1437-2013, me numër të ngastrës kadastrale
P-73414058-00006-25 ZK Graçanicë me sipërfaqe të përgjithshme prej 450m2.


Kjo patundshmëri është vlerësuar në shumë prej 55,000.00€


Me qëllim të shlyerjes së borxhit që Debitori, Sigma Sisteme Ndërtimi , ka ndaj
Kreditorit TEB Sh.A., patundshmëria e lartpërmendur do të shitet në Ankand Publik
në përputhje me dispozitat e Ligjit të Procedurës Përmbarimore.

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51