SPITALI SHEIKH ZAYED

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03 / L-212 neni 8, dhe neni 3 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2011 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës

Shpallë
KONKURS PUBLIK

Titulli i Postit: Kryeshef i Departamentit i degve Kirurgjike.

Ekzekutues: 1

Të siguroj udhëheqje dhe udhëzime profesionale për tërë stafin mbrenda Departamentit, duke i siguruar përdorim efikas të resurseve për të ofruar nivel sa më të lartë të kujdesit për pacientin.
Të përcaktoj detyrat e stafit si pas nevojës së pacientit.
Të ofroj këshilla profesionale për gjithë stafin që punon në kuadër të Departamentit.
Të menaxhoj në mënyrë efikase tërë materjalin shpenzues dhe paisjet në kuader të Departament.
Të paraqitët shembull për tërë stafin e Departamentit.

 

 

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

Publikuar:
30.09.2014  

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

 

Me datë 04.09.2014 Përmbaruesi Privat Fadil Hoxha, Prishtinë ka nxjerr
Konkluzionin P.nr. 152/2014 p?r shitjen e patundshmërisë së hipotekuar të debitorit
Osman Ademi nga Prishtina, e cila patundshmëri evidentohet sipas Certifikatës mbi
të Drejtat e Pronës së Paluajtshme nr. 1437-2013, me numër të ngastrës kadastrale
P-73414058-00006-25 ZK Graçanicë me sipërfaqe të përgjithshme prej 450m2.


Kjo patundshmëri është vlerësuar në shumë prej 55,000.00€


Me qëllim të shlyerjes së borxhit që Debitori, Sigma Sisteme Ndërtimi , ka ndaj
Kreditorit TEB Sh.A., patundshmëria e lartpërmendur do të shitet në Ankand Publik
në përputhje me dispozitat e Ligjit të Procedurës Përmbarimore.

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
30.09.2014  

Banka për Biznes, me seli në Prishtinë shpall:


                                                       KONKURS

Për të aplikuar në pozitën:


Zyrtar për marrëdhënie me klientë Korporata / Prishtinë (1 Pozitë)


Përveç përgjegjësive të përgjithshme, kandidatët e interesuar për aplikim duhet t'i plotësojnë edhe këto kushte:


Të kenë të kryer Fakultetin Ekonomik, Administrim Biznesi apo fusha të ngjashme,
Të kenë së paku 2 vit eksperiencë pune në sistemin Bankar,
Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për punë ekipore,
Të kenë aftësi për të punuar nën stres,
Të kenë njohuri të mira për përdorimin e produkteve të Microsoftit,
Të kenë njohuri për analiza financiare dhe kontabilitet,
Të kenë njohuri të gjuhës angleze.
Përgjegjësitë e përgjithshme;

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

Publikuar:
25.09.2014  

Ministria e Integrimit Europian duke u bazuar ne Ligjin për Shërbimi Civil të Republikës se Kosovës L.Nr. 03/L-149 dhe Rregulloren nr 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës shpall konkurs :

Divizioni i Buxhetit dhe Financave

Zyrtar i lartë Financiar
Referenca e titullit të punës (MIE-DFSHP-012)
Koeficienti : 8
Vendi: Prishtinë

Qëllimi vendit të punës:

Te ndihmoi ne propozim buxhetin afatmesëm te Ministrisë, të bëjë propozimin për vitin e ri fiskal, të hartoj raporte të ndryshme financiare në të njëjtën kohe të monitoroj të gjitha çështjet administrative në lidhje me Divioni për Buxhet dhe Financa.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Bënë regjistrimin softuerik të transaksioneve buxhetore dhe autorizon shpenzimet;
• Përcjellë dhe barazon mjetet buxhetore në nivel të ministrisë, departamenteve dhe njësive më të vogla në kuadër të ministrisë;
• Përgatit pasqyrat financiare të Ministrisë;
• Merr pjesë në hartimin e të gjitha Projekt-Ligjeve, Projekt rregulloreve dhe dokumenteve tjera ligjore të cilat kërkojnë vlerësimin e ndikimit financiar;
• Bënë barazimin analitik të shpenzimeve buxhetore në emër të vijave të përcaktuara buxhetore;
• Përgatit librat analitik te cilat ia prezanton udhëheqësit te departamentit;
• Përgjigjet për përpikërinë e të dhënave në kategorinë e shpenzimeve;
• Jep këshilla, propozon zgjidhje të problemeve të paraqitura gjatë procesit të punës, që janë pjesë e detyrave dhe përgjegjësive që dalin nga puna;
• Përcjellë kontrollimin e emrit të përfituesit dhe llogarisë bankare në sistem, apo SWIFT kodit në rastin e pagesave ndërkombëtare në baze të dokumentacionit përcjellës;

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

Publikuar:
25.09.2014  

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ për Procedurën e zgjedhjes së personelit arsimor në shkollë Nr. 17/2009:

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT (DKA) SHPALL
                                     

                                                   KONKURS

PËR KËTO VENDE TË LIRA TË PUNËS:

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
25.09.2014  

                                                   Drejtoria për Arsim

10. Nr.775/14


Datë: 24.09.2014


Në bazë të Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin për të rritur në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-143, neni 3 dhe 12, Shkolla SHMLT “Lutfi Musiqi” dhe shkolla SHMLP “Bahri Haxha” në Vushtrri, shpallin:

                                                     K O N K U R S


Për regjistrimin e kandidatëve për Arsmin dhe Aftësimin për të Rritur në klasat X, XI, XII për vitin shkollor 2014/15. Në klasën e XIII janë të obliguar të regjistrohen kandidatët të cilët klasën e X e kanë regjistruar para vitit shkollor 2011/12.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

Publikuar:
25.09.2014  

Job Position PositionPosition: Part -Time Time

GRE /GMAT /GMAT Instructor Instructor Instructor Instructor

Prishtina, Gjilan, Gjakova, Ferizaj (or able to travel to)

 

The A.U.K. is Kosovo's only private, nonprofit higher education institution which teaches entirely in the English language. It is also the single institution in Kosovo whose degrees are accredited and recognized world-wide thanks to the partnership with the Rochester Institute of Technology (RIT) in New York. In partnership with the U.S. Agency for International Development in Kosovo, A.U.K is implementing the Transformational Leadership Program: Immersion and Public Service Courses. For more info, visit: www.aukonline.org/aupp
Description
We are hiring experienced, dynamic, and engaging instructors who have a strong interest in teaching/tutoring a GRE and/or GMAT preparatory class. The position requires professionals who can demonstrate strong work ethics and candidates who find teaching to be of interest to them. Preference is given to candidates with a flexible schedule and those who are willing to travel to other cities to deliver the scheduled training. All contracts are signed on a short-term base and compensation is hourly based (28.00€ - 30.00€ gross per hour).


Qualifications

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
25.09.2014  

Agjencia e Statistikave të Kosovës për realizimin e Regjistrimit të Bujqësisë në nëntor 2014, shpallë:
Agencija za Statistike Kosova za spovodenje Poljoprivrednog Popisa u novembar 2014, objavljuje:

                                                  K O N K U R S
                                   Për këtë pozitë / Za ovu poziciju:

                                                  REGJISTRUES
                                                    POPISIVAC

Angazhimi për Regjistrues do të zgjasë 30 ditë në periudhën: 26.10 deri 26. 11. 2014
Zaposlenje za Popisiva? ?e trajati 30 dana: 26.10.2014 do 26.11.2014
Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në zyre të Komisionit Komunal për Regjistrimin e Bujqësisë 2014
Zainteresovani kandidati treba da podnesu aplikaciju u Opštinskim Popisnim Komisijama za Popis Poljoprivrede 2014 god.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistës. Kandidatët do të njoftohen për datën dhe kohën e testimit dhe intervistave.
Odabrani kandidati ?e pro?i kroz pismeni test i intervju.Kandidati ?e biti obavešteni na vreme o održavanju testa i intervjua

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
18.09.2014  

Lëshoj me qira shtëpinë 2 dhomshe, kuzhinë, banjë. E përshtatshme për 4 studentë ose për një çift. Hyrja e veçantë. Çmimi 120 euro. Shtëpia gjendet afër parkut të qytetit.

********************************

Ariton Hajrullahu, Sllatinë, Viti, shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHM “Jonuz Zejnullahu'', Viti

Fisnik Hoxha, Sllatinë, Viti, shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHM “ Jonuz Zejnullahu'', Viti

 Besarta Sallahi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj

 Besarta Sallahi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj

 Liridon Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj

 Sylejman Sylejmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj

 Riza Frangu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj

 Arta Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj

 Ibrahim Lutfiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj

 Leutrim Osmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj

 Jeton Rysha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII  dhe diplomën e SHM “Aga Gjite”, Ferizaj

 Blerim Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHM “Aga Gjite”, Ferizaj

 Valon Bytyçi shpall të pavlefshme kartelën e Universitetit AAB, Ferizaj

 Dyqani i pavarur zejtar “Moda I” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit me Nr. 80100663, Prishtinë.

 Fatmir Makolli shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II 1979/80 dhe 1980/81 SHM “17 Nëntori”, Prishtinë.

 Fatmir Makolli shpall të pavlefshme dëftesat e vitit III, IV të SHM Teknike “Shtjefën Çjeçovi”1981/82 dhe 1982/83.

 Diana Salihu shpall të pavlefshme dëftesat e X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Ulpiana”, Lipjan.

 Violeta Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHM Muzikës “Prenk Jakova”, Prishtinë.

 Drilon Zekolli shpall të pavlefshme dëftesën  e kl. X të SHM “Don Bosko”, Prishtinë.

 Virtyt Abdullahu shpall të pavlefshme dëftesën  e kl. X të gjimnazit “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Publikuar:
18.09.2014  

         TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP PROGRAM – SCHOLARSHIPS AND
                                             PARTNERSHIPS

                                     CALL FOR APPLICATIONS

                            MASTER’S DEGREE STUDIES IN THE U.S.


The Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships invites prospective Master’s level students to apply for this call for applications to study in the U.S.


The Transformational Leadership Program - Scholarships and Partnerships (TLP-SP) is implemented in partnership with World Learning, the United States Agency for International Development (USAID) and the Ministry of Education, Science and Technology. The purpose of the program is to develop a cadre of leaders to drive significant change in Kosovo in priority economic, political, and social development areas.

Through this call for applications, it is anticipated that 75 scholarships for US based Master’s degree programs will be awarded to candidates pursuing studies in the following fields: Rule of Law, Public Administration,Engineering, Agriculture, Business Management,1 Finance, Economics, Information Systems, Education,Gender and Interdisciplinary Studies.


Applicants will be nominated, recruited, and ultimately selected in a transparent manner based on objective criteria.


Eligibility criteria:

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

Publikuar:
17.09.2014  

                                      FTESË PËR TENDER

Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:

PLOTËSIMIN E NEVOJAVE VJETORE PËR MIRËMBAJTJE DHE SERVISIM TË VETURAVE

Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :

- ofertën financiare, çmimet duhet të jenë me TVSH
- dokumentacionin e nevojshëm mbi regjistrimin e biznesit dhe TVSH-në
- referencat – kontratat mbi punë të ngjashme.

Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 25 shtator 2014 në ora 15:00.

 

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

 

Publikuar:
17.09.2014  

Në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1 dhe 3, nenit 20, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, shpallë këtë

                                             K O N K U R S
                            PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

KABINETI I KRYETARIT

1. POZITA: Udhëheqës i personelit – një (1) ekzekutues
KOEFICIENTI : 9.5
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit drejtues
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Kryetari i Komunës
DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :

- Harton dhe publikon konkurset për plotësimin e vendeve të lira të punës;
- Cakton Komisionin intervistues për pranim të kandidatëve, të cilët kanë konkurruar në bazë të konkursit të shpallur;
- Bën emërimin e shërbyesve civilë në organin e punësimit;
- Përpilon formën e kontratës-akt emërimit dhe bën nënshkrimin e kontratave të punës-akt emërimeve;
- Inicon procedurën disiplinore ndaj shkelëseve të kodit të mirësjelljes;
- Kujdeset për të drejtat e të punësuarve në Shërbimin civil të Komunës, në pajtim me dispozitat që janë në fuqi, e që e rregullojnë marrëdhënien e punës;
- Kryen edhe detyra të tjera, të cilat i caktohen nga autoriteti i Kryetarit të Komunës;
- Për punën e tij i përgjigjet Kryetarit të Komunës.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
17.09.2014  

ASH “Siqani” me nr. të biznesit 80288867, organizon shitjen e aseteve të ndryshme në ankand, sipas listës së aseteve. Të gjithë të interesuarit të kontaktojnë në numrin e telefonit: 038/610-004,5,6
Ofertat pranohen më së largu deri në ditën e enjte, me datë 18.09.2014, në orën 16:00.

Me respekt, ASH “Siqani”

 

 

(Për më shumë informata mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
17.09.2014  

Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të nenit 110 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 4 paragrafi 1 pika 1.2 dhe neni 17 dhe 18 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, nenit 19 të Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit, dhe nenit 3 të Rregullores mbi Procesin e rekrutimit, emërimit dhe ri-emërimit të Prokurorëve, Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i dates 5 shtator 2014, shpall,

                                               KONKURS PUBLIK

Për vende të lira pune për Prokurorë:

a) Nënte (9) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;

b) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;

c) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;

d) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;

e) Tri (3) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;

f) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren.

Kualifikimet dhe kriteret minimale të kërkuara:

Të gjithë kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për pozita për të cilat aplikojnë jo më
vonë se data e mbylljes së këtij konkursi.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 

Publikuar:
16.09.2014  

 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51